Информация за потребителя и лични данни

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

На 25 май 2018 година в сила влезе Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
Европейския съвет за защитата на физическите лица с акцент обработването на лични данни
и относно свободно движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46/ЕО.
В тази връзка искаме да Ви информираме, че Вита Херб ИНТ ЕООД с ЕИК 175150004 и

адрес гр. София 1113, бул. “Шипченски проход” № 18, ет. 8, офис 802, прилага всички

възможни начини, за да защити личните данни на своите клиенти.
По-долу ще откриете информация за това как и защо използваме Вашите лични данни,

какви лични данни използваме, както и какви са Вашите права, позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679.

Лични данни са всички данни, чрез които клиентът може да бъде идентифициран пряко или непряко.

Пример за лични данни са: три имена, ЕГН, телефонен номер, адрес на местожителство, имейл адрес и други.

Вита Херб ИНТ ЕООД използва Вашите лични данни, за да обработи и изпълни постъпили поръчки

и свързани с това дейности като издаване и обработка на фактури и управление на взаимоотношенията с клиенти.

Като предоставите личните си данни, ни давате възможността:

Използваме следните типове данни, обединени в две групи:

Позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате правото да:


Вита Херб ИНТ ЕООД съхранява личните Ви данни в допустимите от закона срокове.

В случай, че смятате, че данните Ви са неправилно или нерегламентирано обработвани, молим да се

свържете с нас на office@vitaherb.bg. Ако смятате, че искането Ви не е изпълнено в разумен
срок можете да се обърнете към КЗЛД.

 

Вита Херб ИНТ ЕООД не използва данни от трети страни.
Вита Херб ИНТ ЕООД предоставя данни на трети страни само и единствено въз основа на

договорни споразумения и ангажимент за поверителност от тяхна страна. Трети страни, с които

Вита Херб ИНТ ЕООД работи, са доставчици на куриерски услуги, доставчици на счетоводни услуги,

доставчици на маркетингови, банкови и хостинг услуги.
 

Можете да се свържете с нас всеки делничен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. по посочените начини:
Email: office@vitaherb.bg

Телефонен номер: 02 944 60 06